بافت بغل سر

بهترین مدل بافت های کنار سر  ۲۰۱۸


بافت بغل سر
بافت کنار سر

مدل بافت موی درشت کنار سر

بافت بغل سر
بافت کنار سر

مدل بافت مو بشکل تل

بافت بغل سر
بافت کنار سر

بافت بغل سر

بافت بغل سر
بافت کنار سر

مدل بافت کنار سر بلند

بافت بغل سر
بافت کنار سر

بافت بغل سر

بافت کنار سر

بافت بغل سر
بافت کنار سر

مدل بافت کنار سر سه ردیفه

بافت بغل سر
بافت کنار سر

مدل بافت تک ردیف جلو پیشانی

بافت بغل سر
بافت کنار سر

بافت بغل سر

بافت کنار سر

بافت بغل سر

 

مدل بافت مو کنار سر چند ردیفه ریز

بافت بغل سر
بافت کنار سر
بافت بغل سر
بافت کنار سر
بافت بغل سر
بافت کنار سر
بافت بغل سر
بافت کنار سر
بافت بغل سر
بافت کنار سر
بافت بغل سر
بافت کنار سر
بافت بغل سر
بافت کنار سر
بافت بغل سر
بافت کنار سر